Llistat d’anuncis i edictes:

Clàusules Per A La Contractació De Les Obres De Canalització Del Torrent Del Regall Aprovació (105.9 KiB)

Clausules i contracte d'execució de l'actuació de canalització del Torrent del Regall (165.2 KiB)

Expedient Núm 2 /2021 De Modificació De Crèdit Aprovació Inicial. (135.8 KiB)

Projecte De Canalitzacio Del Torrent Del Regall Aprovacio Inicial. (127.9 KiB)

Padro De La Taxa Subministrament Daigua Potable 3r Trimestre 2021. (134.7 KiB)

Declaració de ruïna d'edificis: c/ St. Antoni, 20 i altres. Resolució d'Alcaldia de 19.10.2021. (102.3 KiB)

Memòria de les obres d'arranjament d'un tram del ferm i serveis del c/ la Rosa. Aprovació. (95.0 KiB)

Respira Energia, SA sol·licita llicència municipal per a la implantació d'un parc fotovoltaic d'1,36 MWp al pol. 15, parc. 123. (107.6 KiB)

Expedient núm. 6/2020 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva. (113.0 KiB)

Padró de la taxa pel servei de conservació de camins, exercici 2021. (99.6 KiB)

ANUNCI sobre l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021. (670.5 KiB)

Oferta pública d'ocupació per a l'exercici 2021. Aprovació. (106.9 KiB)

Notificacions de vehicles abandonats: sense matrícula i altre. Termini per a retirada. (119.3 KiB)

EDICTE de 7 de setembre de 2021, sobre una resolució del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme i un acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre referents al municipi de Gandesa. (1.1 MiB)

Memòries: actuacions de gestió forestal sostenible a la Forest CUP 24, Comuns. Aprovació inicial. (111.7 KiB)

Padrons: Taxa per a la gestió dels residus sòlids urbans i altres, exercici 2021. (126.6 KiB)

Expedient núm. 6/2020 de modificació de crèdit. Aprovació inicial (94.5 KiB)

Modificació ordenances fiscals: reguladora de la taxa de cementiri i altres. Aprovació provisional (116.6 KiB)

Ampliació del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de subvencions extraordinàries a empreses i altres afectats per la crisi sanitària ocasionada pel Covid19 pel tancament o suspensió temporal de la seva activitat (91.1 KiB)

Memòria De Les Obres De Reposició De Danys I Obertura Del Camí D’accés A La Fontcalda Aprovació. (124.9 KiB)

Memòria De Les Obres De Reconstrucció Dels Danys A L’àrea De Lleure La Fonteta Aprovació. (124.7 KiB)

Clàusules i licitació contracte d'acondicionament dels espais turístics del Balneari de la Fontcalda. Exp. 4/21 (165.7 KiB)

Expedient 1/2021 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva. (102.1 KiB)

Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal i instal·lacions esportives municipals. Aprovació definitiva (154.3 KiB)

Padró de la taxa pel subministrament d’aigua potable, 2n trimestre 2021. (86.4 KiB)

Delegació a favor de la tinent d'alcalde de la competència per a la celebració de matrimoni civil el 02.07.21. Resolució d'Alcaldia (102.2 KiB)

Piensos Borràs, SL sol·licita llicència per a la construcció en sòl no urbanitzable d'una explotació ramadera de porcí al pol. 19, parc. 302, partida Guardioles (147.5 KiB)

Memòria de les obres d'arranjament i millora del ferm de la calçada del c. Bassa d'En Gaire. Aprovació (116.7 KiB)

Projecte d'acondicionament dels espais turístics del Balneari de la Fontcalda. Aprovació inicial (106.8 KiB)

Modificació ordenança fiscal de la taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals. Aprovació provisional (178.3 KiB)

Exp. 1/21 de modificació de crèdit. Aprovació inicial (128.5 KiB)

Llista notificacions d'11.05.21. Padró Habitants (153.6 KiB)

Llista Notificacions Resolució Alcaldia-Presidència 11.05.21 Padró Habitants (170.2 KiB)

Obres Arranjament C Buenos Aires (134.8 KiB)

Adjudicació contracte assessorament tècnic i urbanístic (140.3 KiB)

Extracte de la convocatòria registrada a la Base de Dades Nacional de Subvencions (104.9 KiB)

Projecte d'instal·lacions de connexió d'edificis municipals a la xarxa de calor de proximitat amb biomassa. Aprovació inicial. (127.1 KiB)

Matrícula de l'IAE, exercici 2021. (111.9 KiB)

Memòria de les obres de canalització del Torrent del Regall de Gandesa. Aprovació. (116.8 KiB)

Bases de subvencions extraordinàries a empreses, establiments comercials i/o de serveis i autònoms afectat per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (289.7 KiB)

Modificació del Projecte d'ordenació forestal dels comuns CUP 26. Aprovació. (115.1 KiB)

Modificació puntual 1/2021 de les Normes Subsidiàries de Planejament. Aprovació inicial. (170.7 KiB)

DOGC- Proposta d'escut heràldic. Aprovació. (670.6 KiB)

Proposta d'escut heràldic. Aprovació. (165.5 KiB)

Pressupost per a l'exercici 2021, plantilla i relació de llocs de treball. Aprovació inicial. (114.5 KiB)

Expedient núm. 5/2020 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (115.0 KiB)

Exp. 4/2020 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva. (134.9 KiB)

Licitació del contracte de servei d'assessorament tècnic i urbanístic. Contracte 1/2021. (221.3 KiB)

Clàusules que han de regir la contractació del servei d'assessorament tècnic i urbanístic. Aprovació. (114.6 KiB)

Clàusules per a la contractació de les obres d'arranjament del c. Buenos Aires. Aprovació (114.6 KiB)

Memòria de l'arranjament d'un immoble existent al c. La Rosa, 1 per a destinar-lo a polítiques socuals d'habitatge, fase 1. Aprovació inicial. (115.6 KiB)

Taxa Municipal Pel Servei De Subministrament Aigua Potable 4t Trim (101.2 KiB)

Exp. 3/2020 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva (176.2 KiB)

Bases reguladores de la concessió de subvencions extraordinàries a empreses, establiments comercials i/o de serveis i autònoms afectats per la crisi sanitària ocasionada per la Covid 19- Aprovació inical (121.9 KiB)

Exp. 4 de modificació de crèdit. Aprovació inicial (115.1 KiB)

Modificació Ordenances fiscals. Aprovació provisional. (110.6 KiB)

Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Terra Alta, adjudicació directa de la concessió per a ús privatiu del domini públic forestal per a l'execució i desenvolupament del projecte d'una explotació ramadera al pol. 19, parc. 308. (165.2 KiB)

Padró de la taxa per ocupació de la Forest pública núm. 26 CUP Comuns amb instal·lacions de telefonia mòbil, exercici 2020. Exposició pública (110.4 KiB)

Modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei de la llar d'infants. Aprovació Provisional. (114.6 KiB)

Expedient núm. 3/2020 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (115.3 KiB)

Edistribución Redes Digitales, SLU sol·licita llicència municipal per a la modificació de la linia aèria 25 KV, Fatarella entre els suports núm. 169 i 177, Gandesa. (115.9 KiB)

Expedient núm. 2/2020 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva. (156.4 KiB)

Aragonesa de Obras Civiles, SL adjudicació de les obres d'arranjament de diversos carrers amb aglomerat en calent. (109.2 KiB)

Declaració com a Bé Cultural d'Interés Local l'edifici municipal de l'antic Escorxador de Gandesa, situat al c. Font Vella, s/núm. Exposició pública. (101.0 KiB)

Jaume Diego Castel sol·licita llicència per a la construcció en sòl no urbanitzable d'un femer i un hivernacle desmuntable per a magatzem i estabulació de 380 caps de bestiar cabrum al Pol. 11 parc. 5 (103.3 KiB)

Conveni urbanístic entre Francisco Grau Ubalde i altre i l'Ajuntament per a la cessió gratuïta de terrenys per a la formació del vial de la travessia del c. Corbera d'Ebre. Aprovació. (188.2 KiB)

Conveni urbanístic entre l'Ajuntament i Josep Ramon Meix Boira i altres per a la cessió gratuïta de terrenys per a la prolongació del c. Corbera d'Ebre. Aprovació. (112.6 KiB)

Rectifica 2020-06195, BOP 10.09.20. Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per conservació i millora de camins municipals. Text. Aprovació definitiva. (104.7 KiB)

Padró de la taxa pel servei de subministrament d'aigua, 3r trimestre 2020. Exposició pública. (101.5 KiB)

Notificacions vehicles abandonats: matrícula 8659BTF i altres. Termini per a retirada. (123.2 KiB)

Memòries: instal·lació d'una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics a l'Av. Catalunya i altra. Aprovació inicial. (105.8 KiB)

Memòria de l'actuació de canvi de la caldera de l'ajuntament. Aprovació inicial. (103.4 KiB)

Padrons taxa municipal per a la gestió dels residus sòlids urbans i altres. Exposició pública (122.4 KiB)

Expedient núm. 2/2020 de modificació de Crèdit. Aprovació inicial (124.3 KiB)

Padró de la taxa pel servei de conservació de camins, Exercici 2020. Exposició pública. (121.3 KiB)

Compte general exercici 2019. Exposició Pública (148.8 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per conservació i millora de camins municipals. Text. Aprovació definitiva. (229.7 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals. Text. Aprovació definitiva. (235.0 KiB)

Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Terra Alta, sol·licitud, projecte i plec de condicions de la concessió demanial forestal sobre part de la finca del pol. 19 parc. 308 de la Forest Comuns Cup 26 (211.7 KiB)

Memòries: Actuacions de gestió forestal sostenible a la Forest CUP 24, Comuns. Aprovació inicial. (106.9 KiB)

Eva Soldevila Guyen, adjudicació del contracte per a l'explotació del bar restaurant del Balneari de la Fontcalda, al pol. 17, parc. 6 i 7. (135.0 KiB)

Padró de la taxa pel servei de subministrament d’aigua potable, 2n trimestre de 2020. Exposició pública (109.1 KiB)

Expedient núm. 1/2020 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva. (176.8 KiB)

Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la conservació i millora de camins municipals. Aprovació provisional. (109.7 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals. Text. Aprovació provisional. (165.2 KiB)

Expedient núm. 6/2019 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (110.1 KiB)

Clàusules del servei de bar restaurant del Balneari de la Fontcalda. Aprovació. (107.4 KiB)

La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal de la Terra Alta sol·licita llicència per a la construcció en sòl no urbanitzable d'un tancat per a ramat de cabres, explotació ramadera semiintensiva de cabrum al pol. 19 parc. 308, partida Comuns. (103.5 KiB)

Notificacions: Exp. 1071 i altres. Padro habitants (108.7 KiB)

Memòria d'anàlisi, disseny i desplegament de la xarxa WIFI. Aprovació inicial. (103.5 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 42 reguladora del preu públic per a la cessió d'ús de dependències i prestació dels serveis del Centre Empresarial Terra Alta i del Vitis Espai Coworking. Text íntegre. Aprovació definitiva. (171.8 KiB)

Memòria de l'obra de pavimentació de la pista d'estiu. Aprovació inicial. (103.6 KiB)

Memòria treballs de prevenció local d'incendis a la Forest CUP 26. Aprovació inicial. (103.9 KiB)

Exp. 1/2020 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (102.8 KiB)

Matrícula de l'IAE, 2020. Pròrroga de l'exposició pública. (100.0 KiB)

Exp. 5/2019 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva. (108.5 KiB)

Pressupost per a l'exercici 2020, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Aprovació definitiva. (395.7 KiB)

Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'ajuntament sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes. Aprovació. (252.2 KiB)

Actuació en sòl no urbanitzable consistent en la construcció d'una planta d'estellat i assecat de biomassa al pol. 11, parc. 126, Partida Messerols. (605.9 KiB)

Memòria de reconstrucció de marge de l'hort de l'Aveller. Aprovació inicial. (560.4 KiB)

Jaume Boira Borràs sol·licita llicència per a la construcció d'una granja porcina al pol. 20, parc. 140, partida Cendroses. (585.5 KiB)

Pressupost municipal per a l'exercici 2020, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Aprovació inicial. (703.1 KiB)

Expedient núm. 4/2019 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva. (875.5 KiB)

Clàusules i licitació de concessió per a l'explotació del servei de bar restaurant al Balneari de la Fontcalda. (161.2 KiB)

Plànol de delimitació de les mesures de prevenció d'incendis forestals al municipi. Aprovació. (148.3 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la cessió d'ús de dependències i prestació de serveis del Viver d'empreses i Centre Empresarial. Aprovació provisional. (151.3 KiB)

Padró de la taxa municipal per ocupació de la Forest pública núm. 26 CUP Comuns amb instal·lacions de telefonia mòbil, exercici 2019. Exposició pública. (852.9 KiB)

Expedient núm. 5/2019 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (615.7 KiB)

Contribucions especials per les obres de recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta, Santa Maria i de la Presó. Aprovació definitiva (735.5 KiB)

Padró de la taxa pel subministrament d'aigua potable, 4t trimestre 2019. Exposició pública. (356.2 KiB)

Expedient per a la desafectació del servei públic dels fons bibliogràfics obsolets i duplicats de la biblioteca. Exposició pública. (528.9 KiB)

Modificació d'ordenances fiscals. Text. Aprovació definitiva. (6.3 MiB)

Expedient núm. 3/2019 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva. (1.2 MiB)

Canvi De Denominació D'un Carrer I D'una Plaça Acord Del Ple De 18.09.2019. (126.0 KiB)

Construccions Anna 2005, SL, Adjudicació Del Contracte D'obres De Millora I Adequació De L'entorn Patrimonial Del Balneari De La Fontcalda. (175.3 KiB)

Projecte De Les Obres De Millora De L'accessibilitat A L'Oficina De Turisme I Condicionament Dels Espais Museïtzats Del CEBE Aprovació Inicial. (162.9 KiB)

Delegació de les funcions d'Alcaldia a favor del 2n tinent d'alcalde del 6 al 08.11.2019. Resolució d'Alcaldia-Presidència de 04.11.2019. (1.0 MiB)

Padró de la taxa per publicitat en el Programa de Festes, 2019. Exposició pública. (324.0 KiB)

Clàusules i licitació de la millora i adequació de l'entorn patrimonial del Balneari de la Fontcalda. Exp. 13-2019 (1.3 MiB)

Clàusules de les obres de millora i adequació de l'entorn patrimonial del Balneari de la Fontcalda. Aprovació. (638.8 KiB)

Padró de la Taxa pel servei de subministrament d'aigua potable, 3r Trimestre se 2019. Exposició pública. (109.7 KiB)

Modificació Puntual 1/2019 del Pla Parcial la Plana. Aprovació Inicial. (122.0 KiB)

Delegació de les funcions d'Alcaldia a favor del 2n tinent d'alcalde del 24 al 27.09.2019. Resolució d'Alcaldia-Presidència de 23.09.2019. (1.0 MiB)

Expedient núm. 3/2019 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (810.6 KiB)

Modificació de les ordenances fiscals. Aprovació provisional. (1.1 MiB)

Expedient núm. 5/2018 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva. (1.1 MiB)

Projecte de millora i adequació de l'entorn patrimonial del Balneari de la Fontcalda. Aprovació inicial. (682.1 KiB)

Rectifica 2019-07830, BOP 26.08.2019 Notifica Expedient D'actuació Subsidiària A L'edifici Del C Murillo, 12. (106.6 KiB)

ADMINISTRACIÓN LOCAL (2.4 MiB)

Llista Notificacions Vehicles Abandonats Matrícula 5869DGD I Altres. (124.3 KiB)

Notifica Expedient D'actuació Subsidiària A L'edifici Del C Murillo, 12. (222.8 KiB)

Expedient núm. 2/2019 de Modificació de crèdit. Aprovació Definitiva. (107.6 KiB)

Memòries actuacions de gestió forestal sostenible a la Forest CUP 24 Comuns, Obertura de dues pistes de desembosc al paratge d'Entrebarrancs i Altres. Aprovació Inicial. (106.3 KiB)

Delegació d'atribucions d'Alcaldia a favor de la Junta de Govern. Resolució d'Alcaldia de 31.07.2019. (106.3 KiB)

Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats. Acord del Ple de 16.07.2019. (120.8 KiB)

Designació dels membres de la Junta de Govern. Resolució d'Alcaldia de 31.07.2019. (105.4 KiB)

Compte general per a l'exercici 2018. Exposició pública. (446.6 KiB)

Padró cobratori de la taxa municipal pel servei de conservació de camins, exercici 2019. Exposició pública (99.8 KiB)

Manteniment i composició de la Junta de Govern. Acord del Ple de 16.07.2019. (106.6 KiB)

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia a favor del Ple. Resolució de 10.07.2019. (105.6 KiB)

Padró de les taxes municipals agrupades, 2019. Exposició pública. (100.7 KiB)

Quanties a percebre pels membres de la corporació per l'assistència a sessions d'òrgans col·legiats, indemnitzacions i desplaçaments. Acord del Ple de 16.07.2019. (107.4 KiB)

Règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes. Acord del Ple de 16.07.2019. (1.1 MiB)

Notifica Resolució d'Alcaldia-Presidència d'11.07.2019. Padró d'habitants. (117.2 KiB)

Padró de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable, 2n trimestre 2019. Exposició pública. (101.3 KiB)

Nomenament de tinents d'alcalde. Resolució d'Alcaldia de 10.07.2019. (104.7 KiB)

Hierros Altadill, SL sol·licita llicència per a modificació de l'activitat de valorització, recollida i transferència de residus a la ctra. N-420, km. 803,177. (102.9 KiB)

Expedient núm. 5/2018 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (103.2 KiB)

Construccions Anna 2005, SL. adjudicació del contracte d'obres d'urbanització d'un tram del pg. de la ctra. de Bot (498.0 KiB)

Expedient núm. 2/2019 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (102.7 KiB)

Expedient núm. 1/2019 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva. (134.1 KiB)

Proclamació de les candidatures per a les eleccions municipals de 26.05.2019. (3.0 MiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, 1r trimestre de 2019. Exposició pública. (101.3 KiB)

Projecte de les obres d'arranjament d'un tram del camí Vell de Corbera amb paviment de formigó. Aprovació inicial. (541.3 KiB)

Matrícula de l'IAE, exercici 2019. Exposició pública. (324.4 KiB)

Notifica concessió de nínxol amb titular desconegut. Termini per compareixença. (494.0 KiB)

Matrícula de l'IAE, exercici 2019. Exposició pública. (359.0 KiB)

Expedient núm. 4/2018 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva. (748.7 KiB)

Expedient núm. 1/2019 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (590.9 KiB)

Delegació a favor del tinent d'alcalde de la competència per a la celebració de matrimoni civil el 05.04.2019. Resolució d'Alcaldia de 26.03.2019. (408.1 KiB)

Edicte Licitació Contracte Obres Passeig Ctra Bot (1.2 MiB)

Edicte licitació contracte obres "Urb. tram Passeig Ctra. Bot" (1.2 MiB)

Clàusules De Les Obres D'urbanització D'un Tram Del Passeig De La Ctra De Bot Aprovació (103.6 KiB)

Rectifica 2019-02559, BOP 20.03.2019 Pressupost Municipal 2019, Plantilla Orgànica I Relació De Llocs De (110.8 KiB)

Notificació vehicle abandonat matrícula 4484HSG. Termini per a retirada. (108.3 KiB)

Pressupost Municipal 2019, plantilla orgànica i relació llocs de treball. Aprovació definitiva. (247.3 KiB)

Licitació De L'explotació Del Bar-restaurant Del Balneari De La Fontcalda, Pol 17, Parc 6 I 7, Exp Contracte 22019 (139.6 KiB)

Clàusules per a l'explotació del servei de bar restaurant del Balneari de la Fontcalda. Aprovació. (101.4 KiB)

Pressupost per a l'exercici 2019, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Aprovació inicial. (101.9 KiB)

Projecte d'urbanització d'un tram del pg. de la Ctra. de Bot, comprès entre el c. Bassa d'En Gaire i el c. Font Vella. Aprovació inicial. (106.4 KiB)

Expedient núm. 4/2018 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (102.4 KiB)

Padró de la taxa per al servei de subministrament d'aigua potable, 4t trimestre 2018. Exposició pública. (101.1 KiB)

Projecte d'instal·lació d'una xarxa de calor alimentada amb biomassa. Aprovació inicial (106.7 KiB)

Cessió a favor de l'Associació Ateneu Popular La Pastora de l'ús de l'immoble del c. La Rosa, núm. 1 (102.4 KiB)

Ordenança Municipal reguladora de la recollida dels residus municipals. Text. Aprovació definitiva. (328.3 KiB)

Cessió a favor de l'Associació Ateneu Popular la Pastora l'ús de local municipal situat al c. De la Rosa, 1. Aprovació. (102.0 KiB)

Exp. 3/2018 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva (135.2 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei de la llar d'infants. Text. Aprovació definitiva. (132.5 KiB)

Pla econòmic financer per al període 2018/2019. Aprovació. (126.8 KiB)

Padró de la taxa per al servei de subministrament d'aigua potable, 3r trimestre 2018. Exposició pública. (115.2 KiB)

Exp. 3/2018 modificació de crèdit. Aprovació inicial. (128.2 KiB)

Llista notificacions: núm. 867 i altres. Padró d'habitants. (131.8 KiB)

Llista notificacions: exp. 829 i altres. Padró d'habitants (131.0 KiB)

Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament 1/2018, referent a 5 emplaçaments del nucli antic, al terme municipal de Gandesa. (42.1 KiB)

Exp. 2/2018 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva. (129.1 KiB)

Ordenança reguladora de la recollida dels residus. Aprovació inicial. (127.3 KiB)

Modificació puntual 2/2018 de les Normes Subsidiàries de Planejament. Aprovació inicial. (128.9 KiB)

Padró de la taxa per publicitat en el Programa de Festes, exercici 2018. Exposició pública (114.1 KiB)

Const. Anna 2005, SL, adjudicació de les obres de rehabilitació de l'edifici de la Batalla de l'Ebre (127.5 KiB)

Aragonesa de Obras Civiles, SL, adjudicació de les obres de recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta i altres. (127.9 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de conservacó de camins, exercici 2018. Exposició pública (114.0 KiB)

Memòries: Actuacions de gestió forestal sostenible a la Forest CUP 24 i altres. Aprovació inicial. (129.2 KiB)

Llista notificacions: Contribucions especials per les obres de recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta, Santa Maria i la Presó. Aprovació provisional. (131.8 KiB)

Llista notificacions vehicles abandonats: matrícula T-9375-AJ i altre. Termini per a retirada. (130.0 KiB)

Padrons: Taxa per la gestió dels residus sòlids urbans i altres. Exposició pública. (127.6 KiB)

Eco Terra Alta, SL, adjudicació del contracte d'arranjament del reg asfàltic del camí dels Messerols. (128.3 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. Text. Aprovació definitiva. (129.5 KiB)

Exp. 2/2018 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (128.1 KiB)

Exp. 7/2017 de modificació de crèdit. Capítols, Aprovació definitiva. (128.8 KiB)

Padró de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable, 2n trimestre 2018. Exposició pública. (115.5 KiB)

Memòria de les obres de col·locació de tanques al camp de futbol de la Urb. Povet de la Plana. Aprovació inicial. (129.1 KiB)

Memòria de les obres d'aportació de seguretat a la Urb. Povet de la Plana. Aprovació incial (129.1 KiB)

Comptes Generals de l'exercici 2017. Exposició pública (116.4 KiB)

Construcció, Reformes i Rehabilitacions Ventura, SL sol·licita llicència urbanística de rehabilitació de construcció per a una activitat de turisme rural al Pol. 2 Parc. 173 (129.0 KiB)

Licitació per l'obra de rehabilitació de l'edifici de la Batalla de l'Ebre. Exp. 6/18 (132.4 KiB)

Clàusules de les obres de rehabilitació de l'edifici de la Batalla de l'Ebre. Aprovació. (128.5 KiB)

Licitació de l'obra d'arranjament del reg asfàltic del camí dels Messerols. Exp. 5/2018. (132.2 KiB)

Clàusules de les obres d'arranjament del reg asfàltic del camí dels Messerols. Aprovació. (128.3 KiB)

Expedient 7/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial (128.1 KiB)

Licitació de l'obra de recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta, Sta. Maria i de la Presó. Exp. Contracte 4/2018 (132.4 KiB)

Pla especial urbanístic per les instal·lacions de l'empresa Hierros Altadill, polígon 12, parcel·la 151 i polígon 13, parcel·la 423, al terme municipal de Gandesa. (228.7 KiB)

Clàusules per a la contractació de les obres de recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta, Santa Maria i la Presó. Aprovació. (128.6 KiB)

Modificació puntual núm. 1/2018 de les NS de planejament. Aprovació provisional. (128.0 KiB)

Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 36 reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa. Text. Aprovació definitiva. (131.6 KiB)

Edicte de l'Ajuntament de Gandesa sobre l'aprovació inicial de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament (33.6 KiB)

Delegació a favor del tinent d'alcalde de la competència per celebrar matrimoni civil el 19.04.18. Resolució d'alcaldia 18.04.18 (116.8 KiB)

Canvi de denominació de plaça. Exposició pública (115.4 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. Aprovació provisional. (127.7 KiB)

Exp. 1/2018 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (127.6 KiB)

Padró de l'IVTM, exercici 2018. Exposició pública (114.9 KiB)

Grau Maquinària i Serveis Integrals, S.A, adjudicació del contracte de subministrament de màquina escombradora per al servei de la Brigada Municipal. (117.8 KiB)

Padró de la taxa pel servei de subministraments d'aigua potable, 1r trimestre 2018. Exposició pública (114.9 KiB)

Matricula de l'IAE, exercici 2018. Exposició pública (115.8 KiB)

Projecte de l'obra de rehabilitació de l'edifici de la Batalla de l'Ebre. Aprovació inicial. (128.9 KiB)

Projecte de l'obra d'arranjament de varis carrers amb aglomerat en calent. Aprovació inicial (128.9 KiB)

Memoria de les obres de substitució d'enllumenat públic per tecnologia led. Aprovació inicial. (128.7 KiB)

Expedient 5/2017 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva. (128.5 KiB)

Pressupost per a l'exercici 2018, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Resum. Aprovació definitiva. (137.3 KiB)

Imposició i ordenació de contribucions especials per a les obres de recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta, Santa Maria i de la Presó. Aprovació provisional. (118.2 KiB)

Modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa. Aprovació provisional. (127.4 KiB)

Projecte de l'obra d'embelliment del nucli antic, recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta, Santa Maria i de la Presó. Aprovació inicial. (129.0 KiB)

Expedient núm. 6/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial (127.6 KiB)

Clàusules per al subministrament d'una màquina escombradora de nova adquisició per al servei de la brigada municipal. Aprovació. (116.8 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, 4t trimestre de 2017. Exposició pública (115.1 KiB)

Dissolució i liquidació de la Societat Municipal de Responsabilitat Limitada Balneari de la Fontcalda, SL. Aprovació. (129.6 KiB)

Reciclatges Celma, SL sol·licita autorització per modificar llicència d'activitat de selecció i reducció de volum de material reciclable a la parc. 17 del Pol. Ind. La Plana (128.3 KiB)

Edetària, SL sol·licita llicència per a l'ampliació d'un celler existent al Pol. 6 Parc. 89, partida Tossals. (127.7 KiB)

Piensos Borras, SL sol·licita llicència per a la construcció d'una granja de porcs al Pol. 10 Parc. 86, partida Mas d'En Font (128.2 KiB)

Expedient 4/2017 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva. (128.5 KiB)

Projecte de l'obra formació de tres punts de retenció d'aigua de la pluja. Aprovació inicial. (128.8 KiB)

Memoria de les obres de tancaments interiors per a separació d'espais de silenci a la biblioteca municipal. Aprovació incial. (128.3 KiB)

Pressupost per l'exercici 2018, base d'execució, plantilla orgànica de personal i relació de llocs de treball. Aprovació inicial. (148.7 KiB)

Exp. 5/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (148.9 KiB)

Memòries d'obres: Aportació d'arbrat al c. Doctor Ferran i altres. Aprovació inicial. (128.9 KiB)

Expedient núm. 4/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (127.4 KiB)

Padró de la taxa municipal per publicitat al programa de festes, exercici 2017. Exposició pública (114.5 KiB)

Modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei de la llar d'infants. Text. Aprovació definitiva. (131.9 KiB)

Exp. 3/2017 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva (129.5 KiB)

Padro cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, referit al 3r trim. 2017. Exposició Pública. (115.6 KiB)

Tercera modificació dels seus estatuts del CIS Exposició pública. (127.6 KiB)

Expedient 3/2017 de modificacions de crèdit. Aprovació Inicial (127.9 KiB)

Modificació de L'ordenança núm.40, reguladora del preu públic per la prestació del Servei de la Llar D'Infants. Aprovació Provisional. (127.4 KiB)

Expedient 2/2017 de Modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva (129.0 KiB)

Llista Notificacions de 15-05-17 Padró d'Habitants (132.7 KiB)

Projecte tècnic de l'obra d'arranjament del reg asfàltic del camí dels Messerols. Aprovació inicial. (129.1 KiB)

Projeccte de construcció de 48 nínxols al cementiri municipal. Aprovació inicial. (128.5 KiB)

Exp. 2/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (127.5 KiB)

Exp. 5/2016 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitva. (103.7 KiB)

Padro cobratori Taxa Municipal servei subministrament aigua potable referit al 2n trimestre de 2017. Exposició pública. (114.8 KiB)

Rectifica 2017-05243, BOP 30.06.17. Modificació de les ordenances fiscals: reguladora de la taxa pel servei de la piscina mpal i altra. Text. Aprovació definitiva (128.7 KiB)

Compte General Exercici 2016 Exposició Pública (116.6 KiB)

Taxa pel servei de la Piscina Municipal (133.1 KiB)

Exp. 1/2017 de modificació de crèdit . Capítols. Aprovació Definitiva. (129.8 KiB)

Llista notificacions: Període 01/06 i altres. Padró D'habitants. (130.4 KiB)

Notificació de 12.05.2017. Padró d'Habitants (130.7 KiB)

Expedient Núm. 5/2016 de modificació de crèdit. Aprovació Inicial. (127.5 KiB)

Padró de l'IVTM, exercici 2017. Exposició pública. (118.8 KiB)

Cessio de terrenys a favor del CCTA per a la instal·lació d'una deixalleria. Acord Ple de 04.05.17. (131.6 KiB)

Ordenança 22 (131.9 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, 1r trimestre 2017. Exposició pública. (17.7 KiB)

Exp. 1/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (25.9 KiB)

Modificació de les ordenances fiscals: Taxa per expedició de documents i altres. Aprovació provisional. (47.6 KiB)

Matrícula de l'Impsot d'Activitats Econòmiques, exercici 2017. Exposició pública. (18.8 KiB)

Exp. 3/2016 de modificació de crèdit. Resum. Aprovació definitiva. (37.7 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 32 reguladora de la taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d'interès històric, artístic i cultural. Text íntegre. Aprovació definitiva. (40.6 KiB)

Expedient núm. 3/2016 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva (38.1 KiB)

Pressupost per a l'exercici 2017, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Resum. Aprovació definitiva. (119.9 KiB)

Revocació de l'acord del Ple de 31.03.1964 Acord del Ple de 04.07.2016 (118.8 KiB)

Pressupost Municipal Exercici 2017, Bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. (130.8 KiB)

Padró de la taxa per publicitat al Programa de Festes 2016. Exposició Pública. (118.8 KiB)

Expedient núm. 3/2016 de modificació de crèdit. Aprovació Inicial. (131.5 KiB)

Expedient núm. 2/2016 de modificació de crèdit capítols. Aprovació definitiva (133.2 KiB)

Modificació Ordenança Fiscal 32 reguladora de la taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d'interès històric, artístic i cultural. Aprovació provisional. (131.6 KiB)

Exp. 1/2016 de modificació de crèdit. (133.5 KiB)

Padró de da taxa per subministrament d'aigua potable, 3r. Trim 2016 (119.6 KiB)

Exp. 2/2016 de modificació de crèdit. (131.5 KiB)

Clàusules de l'obra de reparació infraestructures mpls aiguats del 21 al 24.03.15 (133.4 KiB)

EXPOSICIÓ PÚBLICA CENS SORTEIG TRIBUNAL JURAT POPULAR 2016 (34.0 KiB)

Modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal i altra. Aprovació provisional. (133.0 KiB)

Rectifica 2016-06051, Ordenança Fiscal Reguladora taxa municipal entrada de vehicles. (138.0 KiB)

Delegació de les funcions d'Alcaldia a favor del 1r Tinent d'Alcalde (134.1 KiB)

Rectifica 2014-08770, BOP 14.08.14. Ordenança Fiscal 42 reguladora del preu públic per la cessió d'ús de dependències i prestació de serveis del Viver d'Empreses i Centre Empresarial. Text íntegre. Aprovació definitiva. (134.5 KiB)

Padró municipal pel servei de conservació de camins. Exercici 2016 (119.6 KiB)

Imposició I Ordenació De La Taxa Mpal Per Les Entrades De Vehicles A Través De Les Voreres (132.4 KiB)

Padró Taxes Mpals Agrupades, Exercici 2016 Exposició Pública (131.6 KiB)

Padró Taxa Mpal Del Servei De Subministrament D'aigua Potable, 2n Trim 2016 Exposició Pública (119.2 KiB)

Compte General Exercici 2015 (121.2 KiB)

Expedient 1/2016 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (132.7 KiB)

Expedient 5/2015 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva (134.4 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, 1r Trim 2016. Exposició Pública (120.4 KiB)

Padró Cobratori de L'IVTM, exercici 2016. Exposició Pública (120.8 KiB)

Exp. 5/2015 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (132.8 KiB)

Reparació Del Diposit De La Fontcalda (133.6 KiB)

Publicació al Diari l'Ebre - Divendres 29 d'abril de 2016 (71.8 KiB)

Modificació puntual 1/2016 de les NS de Planejament per admetre l'ús socio-assitencial: tanatoris i serveis funeràris. Aprovació inicial. (132.7 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, 1r trimestre 2016. Exposicó pública. (120.3 KiB)

Projecte tècnic de l'obra de construcció d'un mur escullera a la part nord del Cementiri Municipal. Aprovació. (134.0 KiB)

Edicte sobre aprovació inicial de la modificació 1/2016 de els Normes Subsidiàries de planejament (33.1 KiB)

Expedient 4/2015 de modificació de crèdit. Capitols. Aprovació definitiva. (134.9 KiB)

Matrícula del'IAE corresponent a l'exercici 2016. Exposició pública. (120.4 KiB)

Conveni urbanístic entre l'Ajuntament i la societat Patrimonial Galcerà Tarragó, SL per a la cessió d'una porció de terreny per a l'ampliació d'un tram del c. Manel Bardí i Gil. Aprovació. (136.0 KiB)

Llista notificacions vehicles abandonats: matrícula T-7313-AS i altra. Termini per a retirada. (134.7 KiB)

Notifica a possibles titulars de nínxol. Citació per compareixença. (131.4 KiB)

Expedient 4/2015 de modificació de crèdit. Aprovació inicial (132.3 KiB)

Imposició i ordenació de la taxa municipal per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de vía pública per a estacionament exclusiu. Aprovació provisional. (132.3 KiB)

Pressupost municipal exercici 2016, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Resum. Aprovació definitiva. (142.3 KiB)

Llista notificacions: Resolució d'Alcaldia de data 29.01.2016. Padró d'habitants. (136.4 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, 4t trimestre de 2015. Exposició pública (120.1 KiB)

Llista notificacions: codi 143 i altres. Padró Habitants (135.7 KiB)

Rectifica 2015-11890, BOP 23.12.2015. Modificació de les ordenances fiscals: IBI i altres. Text. Aprovació definitiva. (131.7 KiB)

Construccions Anna 20015, SL, adjudicació contracte d'obres d'urbanització del primer tram del c. Manel Bardi i Gil. (123.3 KiB)

Rectifica 2015-11890, BOP 23.12.15. Modificació de les ordenances fiscals: IBI i altres. Text. Aprovació definitiva (132.9 KiB)

Exp. 3/2015 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva. (134.6 KiB)

Modificació de les ordenances fiscals: IBI i altres. Text. Aprovació definitiva (151.7 KiB)

Padró de la taxa per publicitat al programa de festes, exercici 2015. Exposició pública. (1.6 MiB)

Padró de taxa pel servei de conservació de camins, exercici 2015. Exposició pública (1.6 MiB)

Delegació a favor de regidor de la competència per celebrar matrimoni civil el 27.11.15. Reolució d'Alcaldia de data 18.11.15 (117.8 KiB)

Pressupost per a l'exercici 2016, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Aprovació inicial. (1.7 MiB)

Expedient 3/2015 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (1.7 MiB)

Modificació de les ordenances fiscals: IBI i altres. Aprovació provisional (1.7 MiB)

Modificació Ordenança Fiscal 40 reguladora del preu públic per a la prestació del servei de llar dinfants. Text íntegre. Aprovació definitiva. (1.7 MiB)

Expedient Núm. 2/2015 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva. (1.7 MiB)

Padró taxa pel servei subministrament aigua potable, 3r trim. 2015. Exposició pública. (1.7 MiB)

Adjudicació contracte obra "Primer Tram del Carrer Manel Bardí i Gil" (1.7 MiB)

Anunci de la societat "Eco Terra Alta, sL" sol·licitant llicència municipal (1.7 MiB)

Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 40 (128.9 KiB)

Anunci sobre informació pública padró cobratori (116.8 KiB)

Padró cobratori de les taxes municipals agrupades (128.7 KiB)

Edicte sobre aprovació d'un projecte tècnic d'obres municipals. (130.5 KiB)

Anunci sobre organització i funcionament de la nova Corporació Municipal (1.7 MiB)

Modificació Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa (133.8 KiB)

Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2015, que afecta al Pressupost Municipal del mateix exercici. (1.8 MiB)

Aprovació inicial del projecte tècnic de l'obra "Restauració de la Portalada de l'Església Arxipestral de l'Assumpció de Gandesa" (1.8 MiB)

S'aprova Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic. (1.8 MiB)

Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2014 (1.8 MiB)

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia (1.8 MiB)

Designació dels membres de la Junta de Govern (1.7 MiB)

Anunci sobre aprogació inicial del Projecte de reparcel·lació (1.4 MiB)

Anunci sobre assistències a sessions d'òrgans col·legiats (279.1 KiB)

Anunci sobre indemnitzacions a percebre membres Corporació Municipal (298.6 KiB)

Anunci sobre règim de dedicació i retribucions càrrecs electes (365.5 KiB)

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia (235.6 KiB)

Designació de tinents d'Alcalde (238.9 KiB)

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia (295.4 KiB)

Aprovació inicial projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística (PAU) (281.4 KiB)

La societat "Exportiberia Trading, SL" ha sol·licitat llicència municipal (37.6 KiB)

Es fa públic el compte general municipal referit a l'exercici 2014, juntament amb l'informe emès al respecte per la Comussio Especial de Comptes (174.1 KiB)

Modificació de crèdit 6/2014, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici (480.5 KiB)

Anunci per l'àmbit de modificació puntual 1/2014 de les Normes Subsidiàries de Planejament (510.8 KiB)

Aprovació inicial modificació 1/2015 de les Normes Subsidiàries de Planejament (285.7 KiB)

Aprovació inicial modificació 1/2014 de les Normes Subsidiàries de Planejament. (552.9 KiB)