Llistat d’ordenances municipals:

Modificació De Les Ordenances Fiscals (6.4 MiB)

Ordenança 45 - Taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres (87.8 KiB)

Ordenança 44 - Preu públic per la utilització de dependències municipals (109.0 KiB)

Ordenança 43 - Preu públic per l'assistència a actes lúdics i festius de caràcter anual (44.7 KiB)

Ordenança 42 - Preu públic per la cessió d'ús de dependències i prestació de serveis del Viver d'Empreses i Centre Empresarial de Gandesa (173.8 KiB)

Ordenança 41 - Preu públic pel servei esportiu de les pistes de pàdel (134.0 KiB)

Ordenança 40 - Preu públic pel servei de la Llar d'Infants Municipal a Gandesa (318.4 KiB)

Ordenança 39 - Taxa pel servei de la Llar d'Infants de Gandesa (DEROGADA) (254.1 KiB)

Ordenança 38 - Preu públic de l'estada a l'Alberg de Temporers de Gandesa (107.2 KiB)

Ordenança 37 - Preu públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca (178.1 KiB)

Ordenança 36 - Taxa per venda a l'Oficina Municipal de Turisme, de llibres sobre Gandesa (676.8 KiB)

Ordenança 35 - Taxa per publicitat en cartells senyalitzadors d'establiments de restauració (143.8 KiB)

Ordenança 34 - Taxa per publicitat a la revista d'informació municipal (119.8 KiB)

Ordenança 33 - Taxa pel servei d'Escorxador Municipal (559.7 KiB)

Ordenança 32 - Taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d'interès històric, artístic i cultural a Gandesa (353.8 KiB)

Ordenança 31 - Impost sobre Activitats Econòmiques (344.7 KiB)

Ordenança 30 - Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d'animals de Companyia (411.7 KiB)

Ordenança 29 - Taxa per la impartició del curs de natació (265.8 KiB)

Ordenança 28 - Taxa per publicitat al programa de festes majors (518.7 KiB)

Ordenança 27 - Taxa per la prestació del servei de publicitat a l'Emissora de Ràdio Municipal (540.1 KiB)

Ordenança 26 - Taxa pel servei de bàscula pública (232.1 KiB)

Ordenança 24 - Taxa per l'ocupació de domini públic amb quioscs o altres instal·lacions (739.7 KiB)

Ordenança 23 - Taxa pel servei de subministrament d'aigua potable a domicili (617.5 KiB)

Ordenança 22 - Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals (494.0 KiB)

Ordenança 18 - Taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i volada de la vía pública (359.2 KiB)

Ordenança 16 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic, indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (548.0 KiB)

Ordenança 15 - Taxa per lócupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa (447.5 KiB)

Ordenança 14 (591.8 KiB)

Ordenança 12 - Taxa per la conservació i millora de camins municipals (599.4 KiB)

Ordenança 11 - Taxa per recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (732.2 KiB)

Ordenança 10 - Taxa de clavegueram (585.9 KiB)

Ordenança 9 - Taxa Cementiri Municipal (832.3 KiB)

Ordenança 8 - Taxa d'obertura d'establiments, llicència ambiental i per activitats subjectes al règim d'autorització ambiental o comunicació prèvia (778.3 KiB)

Ordenança 7 - Taxa per llicències urbanístiques (207.6 KiB)

Ordenança 6 - Taxa per la llicència d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer (392.9 KiB)

Ordenança 5 - Taxa per expedició de documents (691.1 KiB)

Ordenança 4 - Contribucions Especials (289.5 KiB)

Ordenança 3 - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (71.4 KiB)

Ordenança 2 - Reguladora de limpost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (579.7 KiB)

Ordenança 1 - Impost sobre Béns Immobles (1.2 MiB)

Ordenança Tinença animals domèstics (135.1 KiB)

Modificació ordenances any 2012 (1.7 MiB)

Ordenançes municipals 2008 (70.9 KiB)

Ordenances municipals de circulació (359.6 KiB)