Llistat d’ordenances municipals:

ORDENANÇA REGULADORA DEL BON ÚS DE LA VIA PÚBLICA I DELS ESPAIS PÚBLICS DE GANDESA. (875.7 KiB)

Ordenança núm. 43 - Reguladora del preu públic per l'assistència a actes lúdics i festius de caràcter anual (388.0 KiB)

Ordenança 40 - Reguladora Preu Públic Pel Servei De Llar Infants Municipal (4.5 MiB)

Ordenança núm. 46 - Reguladora del preu públic per la utilització dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics, situats en vies públiques i propietat de l'Ajuntament (188.4 KiB)

Ordenança núm. 45 - Entrada vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per estacionament exclusiu (797.7 KiB)

Ordenança núm. 44 - Preu públic per la utilització de dependències municipals (927.0 KiB)

Ordenança 42 - Reguladora Preu Públic Cessió ús Dependències I Prestació Serveis Del Viver Empreses I Centre Empresarial (2.5 MiB)

Ordenança núm. 41 - Preu públic pel servei esportiu de les pistes de pàdel (951.5 KiB)

Ordenança núm. 38 -Reguladora preu públic estada Alberg de Temporers (2.4 MiB)

Ordenança núm. 37 - Reguladora del preu públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca (110.5 KiB)

Ordenança 36 - Taxa per venda a oficina municipal turisme llibres sobre Gandesa (3.0 MiB)

Ordenança núm. 35 - Taxa per publicitat en cartells senyalitzadors establiments de restauració (663.1 KiB)

Ordenança núm. 34 - Taxa per publicitat a la revista d'informació Municipal (112.7 KiB)

Ordenança núm. 33 - Taxa pel servei Escorxador Municipal (1.2 MiB)

Ordenança núm. 32 - Taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal interès històric, artístic i cultural (550.5 KiB)

Ordenança núm. 31 - Impost Sobre Activitats Econòmiques (150.2 KiB)

Ordenança núm. 30 - Taxa per la prestació del servei de Registre Censal animals de companyia (974.6 KiB)

Ordenança núm. 29 - Taxa per la impartició del curs de natació (276.3 KiB)

Ordenança núm. 28 - Taxa per publicitat al programa de festes (1.3 MiB)

Ordenança núm. 27 - Taxa prestació del servei de publicitat a Emissora de Ràdio Municipal (1.5 MiB)

Ordenança núm. 26 - Taxa pel servei de bàscula pública (251.1 KiB)

Ordenança 24 - Taxa per ocupació domini públic amb quioscs o altres instal·lacions (1.5 MiB)

Ordenança 23 - Taxa Pel Servei De Subministrament Aigua Potable A Domicili (1.0 MiB)

Ordenança núm. 22 - Taxa pel servei de piscina municipal i instal·lacions esportives municipals (823.9 KiB)

Ordenança núm. 18 - Taxa ocupació del subsòl, vol i volada de la vía pública (242.6 KiB)

Ordenança núm. 16 - Taxa ocupació de terrenys ús públic amb parades de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic, etc. (1.1 MiB)

Ordenança 15 - Taxa Per Ocupació De Terrenys ús Públic Amb Taules, Cadires I Altres Elements Amb Finalitat Lucrativa (777.4 KiB)

Ordenança núm. 14 - Taxa per ocupació de la via pública, amb mercaderies, runa, material de construcció, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues (820.4 KiB)

Ordenança 12 - Taxa Per La Conservació I Millora De Camins Municipals (1.1 MiB)

Ordenança núm. 11 - Taxa per recollida, transport i tractaments de residus sòlids urbans (1.6 MiB)

Ordenança Núm 10 - Taxa Clavegueram (1.1 MiB)

Ordenança núm. 9 - Cementiri Municipal (1.3 MiB)

Ordenança núm. 8 - Obertura establiments (782.6 KiB)

Ordenança Núm 7 - Llicències Urbanístiques (467.7 KiB)

Ordenança núm. 6 - Taxa per la llicència auto-taxi i altres vehicles de lloguer (653.9 KiB)

Ordenança núm. 5 - Taxa per la llicència auto-taxi i altres vehicles de lloguer (613.5 KiB)

Ordenança núm. 4 - Contribucions especials (148.2 KiB)

Ordenanç Núm 3 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (308.4 KiB)

Ordenança núm 2 Impost sobre vehicles de traccio mecanica (421.1 KiB)

Ordenança núm. 1 - Impost sobre Béns Immobles (1.2 MiB)

Ordenança Tinença animals domèstics (135.1 KiB)