MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT 2/2022, PEL QUE FA ALS PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ EN RELACIÓ A LES COBERTES, DE GANDESA.

25 abril 2024|

Als efectes del que preveu l’article 106.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, us informo que la figura de planejament urbanístic referenciada a l’assumpte ha estat publicada al DOGC núm. 9133 de data 2 d’abril de 2024. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=982096

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE GESTIÓ DE PLAGUES URBANES I ANIMALS DOMÈSTICS, CONVOCATÒRIA 2023

21 març 2024|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 8.839,00€ per actuacions de gestió de plagues urbanes i animals domèstics. Concretament l'Ajuntament ha dut a terme actuacions d'erradicació de plagues de mosca, paneroles, coloms, tèrmits... i també ha dut a terme la recollida, custòdia i gestió d'animals domèstics abandonats. aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ DE LA LÍNIA 3 DEA 2023, INCLOSA A LES SUBVENCIONS DE PERSONAL DE SOCORRISME A LES PLATGES I PISCINES MUNICIPALS

20 març 2024|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 1.456,25€ per al manteniment i tallers de desfibril·ladors. L'Ajuntament de Gandesa ha fet el manteniment de tots els desfibril·ladors que hi ha al  municipi i ha fet tallers certificats i destinats a la ciutadania per saber com funciona un desfibril·lador.   Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER AL CONTROL SANITARI DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ, L’AIGUA DE LES PISCINES MUNICIPALS I LA LEGIONEL·LA A LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS 2023

20 març 2024|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una ajuda de 10.000,00€ per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals 2023. S'ha fet analítiques per al control higienicosanitari de l'aigua dels vasos de les piscines. S'ha comprat productes químics per garantir la qualitat de l'aigua de les piscines. S'han fet tractaments contra la legionel·la a instal·lacions municipals.   Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona