MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT 2/2022, PEL QUE FA ALS PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ EN RELACIÓ A LES COBERTES, DE GANDESA.

25 abril 2024|

Als efectes del que preveu l’article 106.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, us informo que la figura de planejament urbanístic referenciada a l’assumpte ha estat publicada al DOGC núm. 9133 de data 2 d’abril de 2024. https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=982096

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HA ATORGAT UNA SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE GESTIÓ DE PLAGUES URBANES I ANIMALS DOMÈSTICS, CONVOCATÒRIA 2023

21 març 2024|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 8.839,00€ per actuacions de gestió de plagues urbanes i animals domèstics. Concretament l'Ajuntament ha dut a terme actuacions d'erradicació de plagues de mosca, paneroles, coloms, tèrmits... i també ha dut a terme la recollida, custòdia i gestió d'animals domèstics abandonats. aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ DE LA LÍNIA 3 DEA 2023, INCLOSA A LES SUBVENCIONS DE PERSONAL DE SOCORRISME A LES PLATGES I PISCINES MUNICIPALS

20 març 2024|

La Diputació de Tarragona ha atorgat una subvenció de 1.456,25€ per al manteniment i tallers de desfibril·ladors. L'Ajuntament de Gandesa ha fet el manteniment de tots els desfibril·ladors que hi ha al  municipi i ha fet tallers certificats i destinats a la ciutadania per saber com funciona un desfibril·lador.   Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona