Als efectes del que preveu l’article 106.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, us informo que la figura de
planejament urbanístic referenciada a l’assumpte ha estat publicada al DOGC
núm. 9133 de data 2 d’abril de 2024.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=982096