Es comunica a tots els interessats en gestionar el bar-restaurant del balneari de la Fontcalda que fins el 31 de maig (inclòs) poden presentar la seva proposició a l’Ajuntament.

El plec de clàusules económico-administratives están a disposició dels interessats a les Oficines Municipals.