Llistat d’ordenances municipals:

Ordenança 45 - Taxa per les entrades de vehicles a traves de les voreres (87.8 KiB)

Ordenança 44 - Preu públic per la utilització de dependències municipals (109.0 KiB)

Ordenança 43 - Preu públic per l'assistència a actes lúdics i festius de caràcter anual (44.7 KiB)

Ordenança 42 - Preu públic per la cessió d'ús de dependències i prestació de serveis del Viver d'Empreses i Centre Empresarial de Gandesa (173.8 KiB)

Ordenança 41 - Preu públic pel servei esportiu de les pistes de pàdel (134.0 KiB)

Ordenança 40 - Preu públic pel servei de la Llar d'Infants Municipal a Gandesa (281.6 KiB)

Ordenança 39 - Taxa pel servei de la Llar d'Infants de Gandesa (DEROGADA) (254.1 KiB)

Ordenança 38 - Preu públic de l'estada a l'Alberg de Temporers de Gandesa (69.0 KiB)

Ordenança 37 - Preu públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca (178.1 KiB)

Ordenança 36 - Taxa per venda a l'Oficina Municipal de Turisme, de llibres sobre Gandesa (626.9 KiB)

Ordenança 35 - Taxa per publicitat en cartells senyalitzadors d'establiments de restauració (143.8 KiB)

Ordenança 34 - Taxa per publicitat a la revista d'informació municipal (119.8 KiB)

Ordenança 33 - Taxa pel servei d'Escorxador Municipal (559.7 KiB)

Ordenança 32 - Taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d'interès històric, artístic i cultural a Gandesa (297.1 KiB)

Ordenança 31 - Impost sobre Activitats Econòmiques (239.1 KiB)

Ordenança 30 - Taxa per la prestació del servei de Registre Censal d'animals de Companyia (411.7 KiB)

Ordenança 29 - Taxa per la impartició del curs de natació (298.1 KiB)

Ordenança 28 - Taxa per publicitat al programa de festes majors (518.7 KiB)

Ordenança 27 - Taxa per la prestació del servei de publicitat a l'Emissora de Ràdio Municipal (540.1 KiB)

Ordenança 26 - Taxa pel servei de bàscula pública (232.1 KiB)

Ordenança 24 - Taxa per l'ocupació de domini públic amb quioscs o altres instal·lacions (739.7 KiB)

Ordenança 23 - Taxa pel servei de subministrament d'aigua potable a domicili (617.5 KiB)

Ordenança 22 - Taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals (410.9 KiB)

Ordenança 18 - Taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i volada de la vía pública (359.2 KiB)

Ordenança 16 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic, indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (548.0 KiB)

Ordenança 15 - Taxa per lócupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa (447.5 KiB)

Ordenança 14 - Taxa per l'ocupació de la via pública, amb mercaderies, runa, material de construcció, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues (591.8 KiB)

Ordenança 12 - Taxa per la conservació i millora de camins municipals (599.4 KiB)

Ordenança 11 - Taxa per recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (732.2 KiB)

Ordenança 10 - Taxa de clavegueram (585.9 KiB)

Ordenança 9 - Taxa Cementiri Municipal (832.3 KiB)

Ordenança 8 - Taxa d'obertura d'establiments, llicència ambiental i per activitats subjectes al règim d'autorització ambiental o comunicació prèvia (778.3 KiB)

Ordenança 7 - Taxa per llicències urbanístiques (207.6 KiB)

Ordenança 6 - Taxa per la llicència d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer (392.9 KiB)

Ordenança 5 - Taxa per expedició de documents (691.1 KiB)

Ordenança 4 - Contribucions Especials (289.5 KiB)

Ordenança 3 - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (71.4 KiB)

Ordenança 2 - Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (476.2 KiB)

Ordenança 1 - Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (470.8 KiB)

Ordenança Tinença animals domèstics (135.1 KiB)

Modificació ordenances any 2012 (1.7 MiB)

Ordenançes municipals 2008 (70.9 KiB)

Ordenances municipals de circulació (359.6 KiB)