Llistat d’ordenances municipals:

Modificació Ordenances Fiscals: Reguladora de la taxa del Cementiri Municipal I Altra (137.9 KiB)

Ordenança 43 - Reguladora del preu públic per asssitència a actes lúdics i festius de caire anual, organitzats per l'Ajuntament. (43.9 KiB)

Ordenança "Conexions a la xarxa d'aigua i clavegueram" (30.9 KiB)

Ordenança Núm. 42 - Reguladora del preu públic per la cessió d'ús de dependències i prestació de serveis del Viver d'Empreses i Centre Empresarial de Gandesa (207.4 KiB)

Ordenança Núm. 41 - Reguladora del preu públic pel servei esportiu de les pistes de pàdel (118.1 KiB)

Ordenança Núm. 40 - Reguladora del preu públic pel servei de la Llar d'Infants Municipals a Gandesa (212.4 KiB)

Ordenança Núm. 38 - Reguladora del preu públic de l'estada a l'Alberg de Temporers de Gandesa (105.5 KiB)

Ordenança Núm. 37 - Reguladora del preu públic per serveis prestats als usuaris de la Biblioteca (178.1 KiB)

Ordenança Núm. 36 - Reguladora de la taxa per venda a l'Oficina Municipal de Turisme, de llibres sobre Gandesa (626.9 KiB)

Ordenança Núm. 35 - Reguladora de la taxa per publicitat en cartells senyalitzadors d'establiments de restauració (85.3 KiB)

Ordenança Núm. 34 - Reguladora de la taxa per publicitat a la Revista d'Informació Municipal (119.8 KiB)

Ordenança Núm. 33 - Reguladora de la taxa pel servei d'Escorxador Municipal (447.0 KiB)

Ordenança Núm. 32 - Reguladora de la taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d'interès històric, artístic i cultural a Gandesa (297.1 KiB)

Ordenança Núm. 31 - Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (239.1 KiB)

Ordenança Núm. 30 - Reguladora de la taxa per la prestació del servei de Registre Censal d'animals de Companyia (411.7 KiB)

Ordenança Núm. 29 - Reguladora de la taxa per la impartició del curs de natació (298.1 KiB)

Ordenança Núm. 28 - Reguladora de la taxa per publicitat al programa de festes (467.8 KiB)

Ordenança Núm. 27 - Reguladora de la taxa per la prestació del servei de publicitat a l'Emissora de Ràdio Municipal (400.9 KiB)

Ordenança Núm. 26 - Reguladora de la taxa pel servei de bàscula pública (232.1 KiB)

Ordenança Núm. 24 - Reguladora de la taxa per ocupació del domini públic amb quioscs o alters instal·lacions (617.4 KiB)

Ordenança Núm. 23 - Reguladora de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable a domicili (385.3 KiB)

Ordenança Núm. 22 - Reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal i instal·lacions esportives municipals (410.9 KiB)

Ordenança Núm. 18 - Reguladora de la taxa per l'ocupació del subsòl, sòl i volada de la vía pública (359.2 KiB)

Ordenança Núm. 16 - Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades de venda, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic, indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (504.0 KiB)

Ordenança Núm. 15 - Reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa. (350.6 KiB)

Ordenança Núm. 14 - Taxa per l'ocupació de la via pública, amb mercaderies, runa, material de construccio, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues. (449.3 KiB)

Ordenança Núm. 12 - Reguladora de la taxa per la conservació i millora de camins municipals (462.7 KiB)

Ordenança Núm. 11 - Taxa per recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans (548.0 KiB)

Ordenança Núm. 10 - Taxa de clavegueram (397.4 KiB)

Ordenança Núm. 9 - Taxa del Cementiri Municipal (685.8 KiB)

Ordenança Núm. 8 - Atorgament llicència d'obertura d'establiments, llicència ambiental i per activitats subjectes al règim d'autorització ambiental o comunicació prèvia (598.0 KiB)

Ordenança Núm. 7 - Taxa per llicències urbanístiques (146.9 KiB)

Ordenança Núm. 6 - Taxa per la llicència d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer (392.9 KiB)

Ordenança Núm. 5 - Taxa per expedició de documents administratius (489.3 KiB)

Ordenança Núm. 4 - Contribucions Especials (289.5 KiB)

Ordenança Núm. 3 - Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (71.4 KiB)

Ordenança Núm. 2 - Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (494.4 KiB)

Ordenança núm. 1 - Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (564.6 KiB)

Ordenança Tinença animals domèstics (135.1 KiB)

Modificació ordenances any 2012 (1.7 MiB)

Ordenançes municipals 2008 (70.9 KiB)

Ordenances municipals de circulació (359.6 KiB)