Llistat d’anuncis i edictes:

ANUNCI (3) (682.1 KiB)

ANUNCI AJUNTAMENT DE GANDESA (757.3 KiB)

ADMINISTRACIÓN LOCAL (2.4 MiB)

ANUNCI (11) (842.2 KiB)

ANUNCI (10) (178.2 KiB)

ANUNCI (9) (569.0 KiB)

ANUNCI (8) (1.1 MiB)

ANUNCI (7) (1.0 MiB)

ANUNCI (6) (761.8 KiB)

ANUNCI (2) (649.0 KiB)

ANUNCI (2) (579.3 KiB)

ANUNCI (5) (272.3 KiB)

ANUNCI (4) (800.4 KiB)

ANUNCI (3) (728.5 KiB)

ANUNCI (6) (442.9 KiB)

ANUNCI (446.6 KiB)

ACTA PLE 160719 (859.2 KiB)

Anunci (324.1 KiB)

ANUNCI (5) (710.4 KiB)

ANUNCI (4) (558.5 KiB)

ANUNCI (3) (514.2 KiB)

ANUNCI (2) (788.9 KiB)

Anunci (2) (1.1 MiB)

ANUNCI 1 (784.6 KiB)

SKM C30819072513190 (336.6 KiB)

Anunci Ajuntament De Gandesa (2) (439.2 KiB)

Anunci Ajuntament De Gandesa (3) (456.9 KiB)

Anunci Ajuntament De Gandesa (566.5 KiB)

Anunci Ajuntament De Gandesa (498.0 KiB)

I T V AGRÍCOLA (455.6 KiB)

AJUNTAMENT DE GANDESA, ANUNCI (583.2 KiB)

EDICTE (738.8 KiB)

SKM C30819050311290 (3.0 MiB)

SKM C30819050311250 (325.9 KiB)

SKM C30819042612360 (541.3 KiB)

SKM C30819041811190 (324.4 KiB)

SKM C30819041811182 (494.0 KiB)

SKM C30819041811182 (494.0 KiB)

SKM C30819041811181 (359.0 KiB)

SKM C30819041811180 (748.7 KiB)

Anunci Exp Modificació Crèdit Núm 12019 (590.9 KiB)

Anunci (408.1 KiB)

Edicte Licitació Contracte Obres Passeig Ctra Bot (1.2 MiB)

Edicte licitació contracte obres "Urb. tram Passeig Ctra. Bot" (1.2 MiB)

5 QGa (155.0 KiB)

Clàusules De Les Obres D'urbanització D'un Tram Del Passeig De La Ctra De Bot Aprovació (103.6 KiB)

Rectifica 2019-02559, BOP 20.03.2019 Pressupost Municipal 2019, Plantilla Orgànica I Relació De Llocs De (110.8 KiB)

Notificació vehicle abandonat matrícula 4484HSG. Termini per a retirada. (108.3 KiB)

Pressupost Municipal 2019, plantilla orgànica i relació llocs de treball. Aprovació definitiva. (247.3 KiB)

Licitació De L'explotació Del Bar-restaurant Del Balneari De La Fontcalda, Pol 17, Parc 6 I 7, Exp Contracte 22019 (139.6 KiB)

Clàusules per a l'explotació del servei de bar restaurant del Balneari de la Fontcalda. Aprovació. (101.4 KiB)

Pressupost per a l'exercici 2019, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Aprovació inicial. (101.9 KiB)

Projecte d'urbanització d'un tram del pg. de la Ctra. de Bot, comprès entre el c. Bassa d'En Gaire i el c. Font Vella. Aprovació inicial. (106.4 KiB)

Expedient núm. 4/2018 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (102.4 KiB)

Padró de la taxa per al servei de subministrament d'aigua potable, 4t trimestre 2018. Exposició pública. (101.1 KiB)

Projecte d'instal·lació d'una xarxa de calor alimentada amb biomassa. Aprovació inicial (106.7 KiB)

Cessió a favor de l'Associació Ateneu Popular La Pastora de l'ús de l'immoble del c. La Rosa, núm. 1 (102.4 KiB)

Ordenança Municipal reguladora de la recollida dels residus municipals. Text. Aprovació definitiva. (328.3 KiB)

Cessió a favor de l'Associació Ateneu Popular la Pastora l'ús de local municipal situat al c. De la Rosa, 1. Aprovació. (102.0 KiB)

Exp. 3/2018 de modificació de crèdit. Aprovació definitiva (135.2 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei de la llar d'infants. Text. Aprovació definitiva. (132.5 KiB)

Pla econòmic financer per al període 2018/2019. Aprovació. (126.8 KiB)

Padró de la taxa per al servei de subministrament d'aigua potable, 3r trimestre 2018. Exposició pública. (115.2 KiB)

Exp. 3/2018 modificació de crèdit. Aprovació inicial. (128.2 KiB)

Llista notificacions: núm. 867 i altres. Padró d'habitants. (131.8 KiB)

Llista notificacions: exp. 829 i altres. Padró d'habitants (131.0 KiB)

Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament 1/2018, referent a 5 emplaçaments del nucli antic, al terme municipal de Gandesa. (42.1 KiB)

Exp. 2/2018 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva. (129.1 KiB)

Ordenança reguladora de la recollida dels residus. Aprovació inicial. (127.3 KiB)

Modificació puntual 2/2018 de les Normes Subsidiàries de Planejament. Aprovació inicial. (128.9 KiB)

Padró de la taxa per publicitat en el Programa de Festes, exercici 2018. Exposició pública (114.1 KiB)

Const. Anna 2005, SL, adjudicació de les obres de rehabilitació de l'edifici de la Batalla de l'Ebre (127.5 KiB)

Aragonesa de Obras Civiles, SL, adjudicació de les obres de recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta i altres. (127.9 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de conservacó de camins, exercici 2018. Exposició pública (114.0 KiB)

Memòries: Actuacions de gestió forestal sostenible a la Forest CUP 24 i altres. Aprovació inicial. (129.2 KiB)

Llista notificacions: Contribucions especials per les obres de recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta, Santa Maria i la Presó. Aprovació provisional. (131.8 KiB)

Llista notificacions vehicles abandonats: matrícula T-9375-AJ i altre. Termini per a retirada. (130.0 KiB)

Padrons: Taxa per la gestió dels residus sòlids urbans i altres. Exposició pública. (127.6 KiB)

Eco Terra Alta, SL, adjudicació del contracte d'arranjament del reg asfàltic del camí dels Messerols. (128.3 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. Text. Aprovació definitiva. (129.5 KiB)

Exp. 2/2018 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (128.1 KiB)

Exp. 7/2017 de modificació de crèdit. Capítols, Aprovació definitiva. (128.8 KiB)

Padró de la taxa pel servei de subministrament d'aigua potable, 2n trimestre 2018. Exposició pública. (115.5 KiB)

Memòria de les obres de col·locació de tanques al camp de futbol de la Urb. Povet de la Plana. Aprovació inicial. (129.1 KiB)

Memòria de les obres d'aportació de seguretat a la Urb. Povet de la Plana. Aprovació incial (129.1 KiB)

Comptes Generals de l'exercici 2017. Exposició pública (116.4 KiB)

Construcció, Reformes i Rehabilitacions Ventura, SL sol·licita llicència urbanística de rehabilitació de construcció per a una activitat de turisme rural al Pol. 2 Parc. 173 (129.0 KiB)

Licitació per l'obra de rehabilitació de l'edifici de la Batalla de l'Ebre. Exp. 6/18 (132.4 KiB)

Clàusules de les obres de rehabilitació de l'edifici de la Batalla de l'Ebre. Aprovació. (128.5 KiB)

Licitació de l'obra d'arranjament del reg asfàltic del camí dels Messerols. Exp. 5/2018. (132.2 KiB)

Clàusules de les obres d'arranjament del reg asfàltic del camí dels Messerols. Aprovació. (128.3 KiB)

Expedient 7/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial (128.1 KiB)

Licitació de l'obra de recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta, Sta. Maria i de la Presó. Exp. Contracte 4/2018 (132.4 KiB)

Pla especial urbanístic per les instal·lacions de l'empresa Hierros Altadill, polígon 12, parcel·la 151 i polígon 13, parcel·la 423, al terme municipal de Gandesa. (228.7 KiB)

Clàusules per a la contractació de les obres de recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta, Santa Maria i la Presó. Aprovació. (128.6 KiB)

Modificació puntual núm. 1/2018 de les NS de planejament. Aprovació provisional. (128.0 KiB)

Modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 36 reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa. Text. Aprovació definitiva. (131.6 KiB)

Edicte de l'Ajuntament de Gandesa sobre l'aprovació inicial de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament (33.6 KiB)

Delegació a favor del tinent d'alcalde de la competència per celebrar matrimoni civil el 19.04.18. Resolució d'alcaldia 18.04.18 (116.8 KiB)

Canvi de denominació de plaça. Exposició pública (115.4 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques. Aprovació provisional. (127.7 KiB)

Exp. 1/2018 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (127.6 KiB)

Padró de l'IVTM, exercici 2018. Exposició pública (114.9 KiB)

Grau Maquinària i Serveis Integrals, S.A, adjudicació del contracte de subministrament de màquina escombradora per al servei de la Brigada Municipal. (117.8 KiB)

Padró de la taxa pel servei de subministraments d'aigua potable, 1r trimestre 2018. Exposició pública (114.9 KiB)

Matricula de l'IAE, exercici 2018. Exposició pública (115.8 KiB)

Projecte de l'obra de rehabilitació de l'edifici de la Batalla de l'Ebre. Aprovació inicial. (128.9 KiB)

Projecte de l'obra d'arranjament de varis carrers amb aglomerat en calent. Aprovació inicial (128.9 KiB)

Memoria de les obres de substitució d'enllumenat públic per tecnologia led. Aprovació inicial. (128.7 KiB)

Expedient 5/2017 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva. (128.5 KiB)

Pressupost per a l'exercici 2018, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Resum. Aprovació definitiva. (137.3 KiB)

Imposició i ordenació de contribucions especials per a les obres de recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta, Santa Maria i de la Presó. Aprovació provisional. (118.2 KiB)

Modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa. Aprovació provisional. (127.4 KiB)

Projecte de l'obra d'embelliment del nucli antic, recuperació de la zona delimitada pels carrers d'Horta, Santa Maria i de la Presó. Aprovació inicial. (129.0 KiB)

Expedient núm. 6/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial (127.6 KiB)

Clàusules per al subministrament d'una màquina escombradora de nova adquisició per al servei de la brigada municipal. Aprovació. (116.8 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, 4t trimestre de 2017. Exposició pública (115.1 KiB)

Dissolució i liquidació de la Societat Municipal de Responsabilitat Limitada Balneari de la Fontcalda, SL. Aprovació. (129.6 KiB)

Reciclatges Celma, SL sol·licita autorització per modificar llicència d'activitat de selecció i reducció de volum de material reciclable a la parc. 17 del Pol. Ind. La Plana (128.3 KiB)

Edetària, SL sol·licita llicència per a l'ampliació d'un celler existent al Pol. 6 Parc. 89, partida Tossals. (127.7 KiB)

Piensos Borras, SL sol·licita llicència per a la construcció d'una granja de porcs al Pol. 10 Parc. 86, partida Mas d'En Font (128.2 KiB)

Expedient 4/2017 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva. (128.5 KiB)

Projecte de l'obra formació de tres punts de retenció d'aigua de la pluja. Aprovació inicial. (128.8 KiB)

Memoria de les obres de tancaments interiors per a separació d'espais de silenci a la biblioteca municipal. Aprovació incial. (128.3 KiB)

Pressupost per l'exercici 2018, base d'execució, plantilla orgànica de personal i relació de llocs de treball. Aprovació inicial. (148.7 KiB)

Exp. 5/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (148.9 KiB)

Memòries d'obres: Aportació d'arbrat al c. Doctor Ferran i altres. Aprovació inicial. (128.9 KiB)

Expedient núm. 4/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (127.4 KiB)

Padró de la taxa municipal per publicitat al programa de festes, exercici 2017. Exposició pública (114.5 KiB)

Modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei de la llar d'infants. Text. Aprovació definitiva. (131.9 KiB)

Exp. 3/2017 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva (129.5 KiB)

Padro cobratori de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, referit al 3r trim. 2017. Exposició Pública. (115.6 KiB)

Tercera modificació dels seus estatuts del CIS Exposició pública. (127.6 KiB)

Expedient 3/2017 de modificacions de crèdit. Aprovació Inicial (127.9 KiB)

Modificació de L'ordenança núm.40, reguladora del preu públic per la prestació del Servei de la Llar D'Infants. Aprovació Provisional. (127.4 KiB)

Expedient 2/2017 de Modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva (129.0 KiB)

Llista Notificacions de 15-05-17 Padró d'Habitants (132.7 KiB)

Projecte tècnic de l'obra d'arranjament del reg asfàltic del camí dels Messerols. Aprovació inicial. (129.1 KiB)

Projeccte de construcció de 48 nínxols al cementiri municipal. Aprovació inicial. (128.5 KiB)

Exp. 2/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (127.5 KiB)

Exp. 5/2016 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitva. (103.7 KiB)

Padro cobratori Taxa Municipal servei subministrament aigua potable referit al 2n trimestre de 2017. Exposició pública. (114.8 KiB)

Rectifica 2017-05243, BOP 30.06.17. Modificació de les ordenances fiscals: reguladora de la taxa pel servei de la piscina mpal i altra. Text. Aprovació definitiva (128.7 KiB)

Compte General Exercici 2016 Exposició Pública (116.6 KiB)

Taxa pel servei de la Piscina Municipal (133.1 KiB)

Exp. 1/2017 de modificació de crèdit . Capítols. Aprovació Definitiva. (129.8 KiB)

Llista notificacions: Període 01/06 i altres. Padró D'habitants. (130.4 KiB)

Notificació de 12.05.2017. Padró d'Habitants (130.7 KiB)

Expedient Núm. 5/2016 de modificació de crèdit. Aprovació Inicial. (127.5 KiB)

Padró de l'IVTM, exercici 2017. Exposició pública. (118.8 KiB)

Cessio de terrenys a favor del CCTA per a la instal·lació d'una deixalleria. Acord Ple de 04.05.17. (131.6 KiB)

Ordenança 22 (131.9 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, 1r trimestre 2017. Exposició pública. (17.7 KiB)

Exp. 1/2017 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (25.9 KiB)

Modificació de les ordenances fiscals: Taxa per expedició de documents i altres. Aprovació provisional. (47.6 KiB)

Matrícula de l'Impsot d'Activitats Econòmiques, exercici 2017. Exposició pública. (18.8 KiB)

Exp. 3/2016 de modificació de crèdit. Resum. Aprovació definitiva. (37.7 KiB)

Modificació de l'Ordenança fiscal núm. 32 reguladora de la taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d'interès històric, artístic i cultural. Text íntegre. Aprovació definitiva. (40.6 KiB)

Expedient núm. 3/2016 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva (38.1 KiB)

Pressupost per a l'exercici 2017, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Resum. Aprovació definitiva. (119.9 KiB)

Revocació de l'acord del Ple de 31.03.1964 Acord del Ple de 04.07.2016 (118.8 KiB)

Pressupost Municipal Exercici 2017, Bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. (130.8 KiB)

Padró de la taxa per publicitat al Programa de Festes 2016. Exposició Pública. (118.8 KiB)

Expedient núm. 3/2016 de modificació de crèdit. Aprovació Inicial. (131.5 KiB)

Expedient núm. 2/2016 de modificació de crèdit capítols. Aprovació definitiva (133.2 KiB)

Modificació Ordenança Fiscal 32 reguladora de la taxa per visitar edificis, monuments i espais de propietat municipal d'interès històric, artístic i cultural. Aprovació provisional. (131.6 KiB)

Exp. 1/2016 de modificació de crèdit. (133.5 KiB)

Padró de da taxa per subministrament d'aigua potable, 3r. Trim 2016 (119.6 KiB)

Exp. 2/2016 de modificació de crèdit. (131.5 KiB)

Clàusules de l'obra de reparació infraestructures mpls aiguats del 21 al 24.03.15 (133.4 KiB)

EXPOSICIÓ PÚBLICA CENS SORTEIG TRIBUNAL JURAT POPULAR 2016 (34.0 KiB)

Modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa de cementiri municipal i altra. Aprovació provisional. (133.0 KiB)

Rectifica 2016-06051, Ordenança Fiscal Reguladora taxa municipal entrada de vehicles. (138.0 KiB)

Delegació de les funcions d'Alcaldia a favor del 1r Tinent d'Alcalde (134.1 KiB)

Rectifica 2014-08770, BOP 14.08.14. Ordenança Fiscal 42 reguladora del preu públic per la cessió d'ús de dependències i prestació de serveis del Viver d'Empreses i Centre Empresarial. Text íntegre. Aprovació definitiva. (134.5 KiB)

Padró municipal pel servei de conservació de camins. Exercici 2016 (119.6 KiB)

Imposició I Ordenació De La Taxa Mpal Per Les Entrades De Vehicles A Través De Les Voreres (132.4 KiB)

Padró Taxes Mpals Agrupades, Exercici 2016 Exposició Pública (131.6 KiB)

Padró Taxa Mpal Del Servei De Subministrament D'aigua Potable, 2n Trim 2016 Exposició Pública (119.2 KiB)

Compte General Exercici 2015 (121.2 KiB)

Expedient 1/2016 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (132.7 KiB)

Expedient 5/2015 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva (134.4 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, 1r Trim 2016. Exposició Pública (120.4 KiB)

Padró Cobratori de L'IVTM, exercici 2016. Exposició Pública (120.8 KiB)

Exp. 5/2015 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (132.8 KiB)

Reparació Del Diposit De La Fontcalda (133.6 KiB)

Publicació al Diari l'Ebre - Divendres 29 d'abril de 2016 (71.8 KiB)

Modificació puntual 1/2016 de les NS de Planejament per admetre l'ús socio-assitencial: tanatoris i serveis funeràris. Aprovació inicial. (132.7 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, 1r trimestre 2016. Exposicó pública. (120.3 KiB)

Projecte tècnic de l'obra de construcció d'un mur escullera a la part nord del Cementiri Municipal. Aprovació. (134.0 KiB)

Edicte sobre aprovació inicial de la modificació 1/2016 de els Normes Subsidiàries de planejament (33.1 KiB)

Expedient 4/2015 de modificació de crèdit. Capitols. Aprovació definitiva. (134.9 KiB)

Matrícula del'IAE corresponent a l'exercici 2016. Exposició pública. (120.4 KiB)

Conveni urbanístic entre l'Ajuntament i la societat Patrimonial Galcerà Tarragó, SL per a la cessió d'una porció de terreny per a l'ampliació d'un tram del c. Manel Bardí i Gil. Aprovació. (136.0 KiB)

Llista notificacions vehicles abandonats: matrícula T-7313-AS i altra. Termini per a retirada. (134.7 KiB)

Notifica a possibles titulars de nínxol. Citació per compareixença. (131.4 KiB)

Expedient 4/2015 de modificació de crèdit. Aprovació inicial (132.3 KiB)

Imposició i ordenació de la taxa municipal per les entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de vía pública per a estacionament exclusiu. Aprovació provisional. (132.3 KiB)

Pressupost municipal exercici 2016, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Resum. Aprovació definitiva. (142.3 KiB)

Llista notificacions: Resolució d'Alcaldia de data 29.01.2016. Padró d'habitants. (136.4 KiB)

Padró de la taxa municipal pel servei de subministrament d'aigua potable, 4t trimestre de 2015. Exposició pública (120.1 KiB)

Llista notificacions: codi 143 i altres. Padró Habitants (135.7 KiB)

Rectifica 2015-11890, BOP 23.12.2015. Modificació de les ordenances fiscals: IBI i altres. Text. Aprovació definitiva. (131.7 KiB)

Construccions Anna 20015, SL, adjudicació contracte d'obres d'urbanització del primer tram del c. Manel Bardi i Gil. (123.3 KiB)

Rectifica 2015-11890, BOP 23.12.15. Modificació de les ordenances fiscals: IBI i altres. Text. Aprovació definitiva (132.9 KiB)

Exp. 3/2015 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva. (134.6 KiB)

Modificació de les ordenances fiscals: IBI i altres. Text. Aprovació definitiva (151.7 KiB)

Padró de la taxa per publicitat al programa de festes, exercici 2015. Exposició pública. (1.6 MiB)

Padró de taxa pel servei de conservació de camins, exercici 2015. Exposició pública (1.6 MiB)

Delegació a favor de regidor de la competència per celebrar matrimoni civil el 27.11.15. Reolució d'Alcaldia de data 18.11.15 (117.8 KiB)

Pressupost per a l'exercici 2016, bases d'execució, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Aprovació inicial. (1.7 MiB)

Expedient 3/2015 de modificació de crèdit. Aprovació inicial. (1.7 MiB)

Modificació de les ordenances fiscals: IBI i altres. Aprovació provisional (1.7 MiB)

Modificació Ordenança Fiscal 40 reguladora del preu públic per a la prestació del servei de llar dinfants. Text íntegre. Aprovació definitiva. (1.7 MiB)

Expedient Núm. 2/2015 de modificació de crèdit. Capítols. Aprovació definitiva. (1.7 MiB)

Padró taxa pel servei subministrament aigua potable, 3r trim. 2015. Exposició pública. (1.7 MiB)

Adjudicació contracte obra "Primer Tram del Carrer Manel Bardí i Gil" (1.7 MiB)

Anunci de la societat "Eco Terra Alta, sL" sol·licitant llicència municipal (1.7 MiB)

Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal núm. 40 (128.9 KiB)

Anunci sobre informació pública padró cobratori (116.8 KiB)

Padró cobratori de les taxes municipals agrupades (128.7 KiB)

Edicte sobre aprovació d'un projecte tècnic d'obres municipals. (130.5 KiB)

Anunci sobre organització i funcionament de la nova Corporació Municipal (1.7 MiB)

Modificació Ordenança Fiscal Reguladora del preu públic per la venda de llibres sobre Gandesa (133.8 KiB)

Aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2015, que afecta al Pressupost Municipal del mateix exercici. (1.8 MiB)

Aprovació inicial del projecte tècnic de l'obra "Restauració de la Portalada de l'Església Arxipestral de l'Assumpció de Gandesa" (1.8 MiB)

S'aprova Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic. (1.8 MiB)

Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2014 (1.8 MiB)

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia (1.8 MiB)

Designació dels membres de la Junta de Govern (1.7 MiB)

Anunci sobre aprogació inicial del Projecte de reparcel·lació (1.4 MiB)

Anunci sobre assistències a sessions d'òrgans col·legiats (279.1 KiB)

Anunci sobre indemnitzacions a percebre membres Corporació Municipal (298.6 KiB)

Anunci sobre règim de dedicació i retribucions càrrecs electes (365.5 KiB)

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia (235.6 KiB)

Designació de tinents d'Alcalde (238.9 KiB)

Delegació d'atribucions de l'Alcaldia (295.4 KiB)

Aprovació inicial projecte d'Urbanització del Polígon d'Actuació Urbanística (PAU) (281.4 KiB)

La societat "Exportiberia Trading, SL" ha sol·licitat llicència municipal (37.6 KiB)

Es fa públic el compte general municipal referit a l'exercici 2014, juntament amb l'informe emès al respecte per la Comussio Especial de Comptes (174.1 KiB)

Modificació de crèdit 6/2014, que afecta el Pressupost Municipal del mateix exercici (480.5 KiB)

Anunci per l'àmbit de modificació puntual 1/2014 de les Normes Subsidiàries de Planejament (510.8 KiB)

Aprovació inicial modificació 1/2015 de les Normes Subsidiàries de Planejament (285.7 KiB)

Aprovació inicial modificació 1/2014 de les Normes Subsidiàries de Planejament. (552.9 KiB)